Jeg ønsker at bytte mit produkt.
Indenfor fem dage uden tøven

Kontaktinformation

FitForMe B.V.
Heemraadssingel 196
3021 DM Rotterdam
Holland

Handelskammer: 24.37.52.70
Momsnummer: NL.8145.94.219.B01

FitForMe’s kundeservice står til din rådighed for alle generelle spørgsmål og klager, som du måtte have:

Tilgængelig alle hverdage: kl. 9.00 - 16.00
E-mail: info@fitforme.dk
Hjemmeside: www.fitforme.dk

FitForMe B.V.'s Generelle betingelser

Artikel 1 - DefinitionerI disse generelle betingelser har følgende udtryk følgende betydninger, medmindre andet udtrykkeligt er angivet.

 1. Bruger: brugeren af de generelle betingelser, FitForMe B.V.
 2. Kunden: en part, der er en fysisk person, der ikke handler under udøvelse af et erhverv eller en virksomhed.
 3. Aftale: aftalen er mellem FitForMe B.V. og kunden.
 4. Kundekøb: aftalen om køb og salg af et produkt fra FitForMe B.V., som indgås mellem FitForMe B.V. og kunden, en fysisk person, der ikke handler under udøvelse af et erhverv eller en virksomhed.

Artikel 2 - Generelt 1. Disse betingelser gælder for alle tilbud, udbud og aftaler mellem FitForMe B.V. og kunden, som FitForMe B.V. har informeret om disse betingelser, såfremt der ikke er afveget fra disse betingelser udtrykkeligt og skriftligt af parterne.
 2. Betingelserne gælder også for aftaler med FitForMe B.V., hvor tredjeparter involveres i gennemførelsen.
 3. Eventuelle afvigelser i disse generelle betingelser er kun gyldige, hvis aftalt skriftligt. (Se også: Artikelforklaring under 1)

Artikel 3 - Indgåelse af aftalen 1. Aftalen indgås ved kundens rettidige accept af FitForMe B.V.'s tilbud.

Artikel 4 - Levering 1. Medmindre andet er aftalt, sker levering fra FitForMe B.V.'s lager
 2. Kunden er forpligtet til at modtage de købte artikler i det øjeblik de stilles til rådighed for eller leveres til ham/hende.
 3. Hvis kunden nægter modtagelse eller undlader at give oplysninger eller anvisninger, der er nødvendige for leveringen, bliver de produkter, der er bestemt til levering, opbevaret på kundens egen risiko efter, at FitForMe B.V. har informeret kunden. Kunden skal betale alle ekstra omkostninger, som dette medfører.
 4. Kommer FitForMe B.V. og kunden til enighed om leveringen, bevarer FitForMe B.V. ret til at foretage levering på kundens regning.
 5. Hvis det er aftalt, at leveringen vil blive gennemført i faser, kan FitForMe B.V. udsætte udførelsen af delene, som hører til en følgende fase, indtil kunden skriftligt har godkendt resultaterne af den forrige fase.
 6. Hvis FitForMe B.V. har behov for oplysninger fra kunden i forbindelse med udførelsen af aftalen, begynder leveringstiden, når kunden har stillet disse oplysninger til rådighed for FitForMe B.V.
 7. Hvis FitForMe B.V. har angivet en leveringstermin, er denne en indikation. En angivet leveringstid er aldrig ufravigelig. Den endelige leveringstid vil aldrig overskride den angivne leveringstid med mere end en uge, medmindre der er tale om force majeure. Når leveringstidspunktet overskrides, skal kunden sende FitForMe B.V. en skrivelse med varsel om sagsanlæg. (Se også: Artikelforklaring under 3)
 8. FitForMe B.V. anvender servicen fra PostNL og Post Danmark til forsendelse af bestillinger. FitForMe B.V. kan ikke stilles til ansvar for leveringer, der ikke udføres til tiden, eller skade som følge af uagtsom håndtering af PostNL eller Post Danmark.
 9. Inden for rammerne af reglerne for fjernsalg skal FitForMe gennemføre og afsende modtagne bestillinger inden for 30 dage. Hvis dette ikke er muligt (hvis det bestilte ikke er på lager eller ikke længere kan leveres), eller forsinkelse skyldes andre grunde, eller en bestilling kun delvis kan udføres, vil kunden modtage en besked inden for 1 måned efter indgivelsen af bestillingen, og har i det tilfælde ret til at annullere bestillingen uden omkostninger og varsel.

Artikel 5 - Garanti 1. FitForMe garanterer, at de leverede produkter opfylder de sædvanlige krav og standarder, som kan være stillet til dem, samt at de er fri for fejl.
 2. Den under 1. nævnte garanti gælder også, når de leverede produkter er bestemt til brug i udlandet og kunden af denne anvendelse udtrykkeligt har informeret B.V. skriftligt på tidspunktet for indgåelsen af aftalen.
 3. Den under 1. nævnte garanti gælder 1 måned fra datoen for levering.
 4. Hvis de leverede produkter ikke opfylder denne garanti, skal FitForMe B.V. erstatte pågældende produkterne inden for en rimelig tidsperiode efter datoen for modtagelse. Kunden forpligter sig til at returnere de produkter, som skal erstattes, til FitForMe B.V. og overdrage ejerskabet til FitForMe B.V.
 5. Ovenstående garanti gælder ikke, hvis manglen er forårsaget af uklog eller forkert brug, eller når kunden eller tredjepart, uden skriftlig tilladelse fra FitForMe, har forsøgt eller har ændret produkterne eller har anvendt disse til formål, som de ikke er beregnet til.
 6. Hvis det leverede produkt ikke opfylder det, som er aftalt og denne manglende overensstemmelse er en mangel i henhold til reglerne for produktansvarlighed, er FitForMe B.V. ikke ansvarlig for følgeskader, som det måtte resultere i.
 7. Bestemmelserne vedrørende garanti i disse generelle betingelser, berører ikke kundens garantikrav under loven, i overensstemmelse med bestemmelserne i disse generelle betingelser og i aftalen, herunder arten og kvaliteten af det, som er solgt og leveret til kunden. (Se også: Artikelforklaring under 4)

Artikel 6 - FortrydelsesretEfter modtagelse af bestillingen har kunden 14 dage til at besigtige produktet (fortrydelsesret). Inden for denne periode har kunden mulighed for at annullere sin bestilling eller bytte sit produkt. Bruger kunden ikke denne mulighed, så er købet endeligt 14 dage efter modtagelsen af bestillingen.

Hvis kunden ønsker at bruge fortrydelsesretten, skal følgende procedure følges:

 1. Kundeservicen skal informeres inden for 14 hverdage efter modtagelse af bestillingen om, at kunden ønsker at bruge sin fortrydelsesret.
 2. Produktet skal returneres ubrugt i ubeskadiget emballage til FitForMe. Omkostningerne og risikoen for returnering er for kundens egen regning.
 3. Hurtigst muligt efter modtagelse af kundens returforsendelse hos FitForMe, men ikke senere end efter 30 hverdage, tilbagebetales købsprisen til den bankkonto, som kunden har angivet eller kunden får tilsendt et nyt produkt.

Artikel 7 - Prøver og modeller 1. Hvis FitForMe B.V. har vist en model til eller givet kunden en prøve, så står FitForMe B.V. inde for at produktet stemmer overens med denne model eller prøve, medmindre det leverede eller viste gjaldt som en indikation.

Artikel 8 - Ejendomsforbehold 1. FitForMe B.V. forbliver ejer af de leverede produkter, indtil købsprisen er betalt fuldt ud.
 2. Alle af FitForMe B.V. producerede produkter er omfattet af FitForMe B.V.'s intellektuelle ejendomsret. Reproduktion af produkter, emballage eller øvrigt fra FitForMe B.V. vil blive sagsøgt.

Artikel 9 - Inspektion og reklamation 1. Kunden er forpligtet til på tidspunktet for levering, i det mindste inden for kortest mulige tid, at inspicere det leverede. Dertil hører, at kunden undersøger, om kvaliteten og mængden af de leverede produkter er i overensstemmelse med, hvad der blev aftalt, og i det mindst opfylder de krav, der gælder for normale (handels-) transaktioner.
 2. Eventuelle synlige og ikke-synlige mangler, skal meldes skriftligt til FitForMe B.V. inden for fem dage efter levering samtidig med overdragelse af det defekte produkt til FitForMe B.V., medmindre dette er umuligt eller urimeligt byrdefuld.
 3. Hvis en klage ikke indgives i tiden i henhold til foregående stykke, er kunden forpligtet til at modtage og betale for de købte produkter. Ønsker kunden at returnere de defekte produkter, skal det gøres med forudgående skriftlig tilladelse fra FitForMe B.V. og på den måde, som er angivet af FitForMe B.V. (Se også: Artikelforklaring under 5)

Artikel 10 - Risikoovergang 1. Risikoen for tab eller beskadigelse af de produkter, der er omfattet af aftalen, overgår til kunden på det tidspunkt, hvor de retsligt og/eller faktisk leveres til kunden, og dermed placeres hos kunden eller en af kunden udpeget tredjemand. (Se også: Artikelforklaring under 6)

Artikel 11 - Prisstigning 1. Hvis FitForMe B.V. under indgåelse af aftalen med kunden, aftaler en bestemt pris, er FitForMe B.V. ikke desto mindre berettiget til at hæve prisen, også når prisen ikke oprindeligt er angivet under forbehold.
 2. Hvis en prisstigning sker inden for tre måneder efter indgåelse af aftalen, kan kunden opsige aftalen ved skriftlig meddelelse uanset stigningens procentdel, medmindre prisstigningen er følge af en beføjelse eller en forpligtelse, som FitForMe B.V. har i henhold til loven eller hvis det er fastsat, at leveringen vil finde sted efter længere tid end tre måneder efter købet. (Se også: Artikelforklaring under 7)

Artikel 12 - Betaling 1. Betaling finder sted ved hjælp af en af betalingsmetoderne, som angivet af FitForMe B.V. på sin hjemmeside.
 2. Modtagelse af betaling til FitForMe B.V. skal finde sted inden for fem dage efter en bestilling. Kunden giver hermed tilladelse til handlinger, som er nødvendige for at lade betaling finde sted i henhold til den betalingsmetode, som er valgt af kunden. Betalingsmetoderne for bestilling er angivet på FitForMe B.V.'s hjemmeside.
 3. I tilfælde af konkurs, betalingsstandsning eller afgørelse om fratagelse af retlig handleevne, træder FitForMe B.V.'s fordringer straks i kraft og kundens forpligtelser overfor FitForMe B.V. forfalder straks til betaling.
 4. FitForMe B.V. har ret til i første omgang at anvende de betalinger, som er foretaget af kunden, til at reducere omkostningerne, efterfølgende til at reducere udestående rentebetalinger og endelig til at reducere hovedstolen og påløbende renter. FitForMe B.V. kan, uden derved at komme i forsømmelse, afvise et tilbud om betaling, hvis kunden foreslår en anden betalingsfordeling. FitForMe B.V. kan afvise fuld betaling af hovedstolen, hvis ikke også udestående og påløbne renter, samt omkostninger betales. (Se også: Artikelforklaring under 8)

Artikel 13 - Suspension og ophævelse 1. FitForMe BV er bemyndiget til at suspendere opfyldelsen af forpligtelserne, eller at ophæve aftalen, hvis:
  • kunden ikke fuldt ud opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen.
  • FitForMe B.V. efter indgåelsen af aftalen får kendskab til forhold, som giver god grund til at frygte, at kunden ikke kan opfylde sine forpligtelser. I tilfælde hvor der opstår god grund til at frygte, at kunden kun delvist eller overhovedet ikke kan opfylde sine forpligtelser, er suspension kun tilladt for så vidt manglen retfærdiggør dette.
  • kunden ved indgåelsen af aftalen anmodes om at sikre opfyldelsen af sine forpligtelser i henhold til aftalen, og denne sikkerhed udebliver eller er utilstrækkelig.
 2. Endvidere er FitForMe B.V. berettiget til at ophæve aftale, hvis der opstår omstændigheder af en sådan karakter, at opfyldelsen af aftalen bliver umulig eller ikke længere kan kræves inden for rimelighed og retfærdighed, eller hvis andre omstændigheder opstår af en sådan karakter, at uændret indhold af aftalen ikke kan forventes i al rimelighed.
 3. Hvis aftalen ophæves, skal FitForMe B.V.'s udestående straks forfalder til betaling. Hvis FitForMe B.V. suspenderer opfyldelsen af sine forpligtelser, bevarer FitForMe B.V. sine rettigheder i henhold til loven og aftalen.
 4. FitForMe B.V. bevarer stadig sin ret til at kræve skadeserstatning.
 5. Hvis FitForMe BV påviser, at have haft højere udgifter, som med rimelighed var nødvendige, vil også disse omkostninger blive taget i betragtning med henblik på godtgørelse.
 6. Eventuelle pådraget rimelige retslige omkostninger og transaktionsudgifter skal også betales af kunden.
 7. Kunden skal betale renter af inkassoomkostningerne. (Se også: Artikelforklaring under 9)

Artikel 14 - Skadesløsholdelse 1. Kunden skal friholde FitForMe B.V. for krav fra tredjepart om intellektuel ejendomsret af det af kunden videregivne materialer eller oplysninger, som bruges til gennemførelsen af aftalen.
 2. Hvis kunden giver FitForMe B.V. medier (CD-rom, diskette, etc.), elektroniske filer, software osv., garanterer kunden, at medierne, de elektroniske filer eller softwaren er fri for virus og defekter.

Artikel 15 - Intellektuel ejendomsret og ophavsret 1. Uanset de øvrige bestemmelser i disse generelle betingelser, bevarer FitForMe B.V. rettigheder og beføjelser i henhold til ophavsretsloven.
 2. Kunden har ikke tilladelse til at ændre produkterne, medmindre det følger af arten af de leverede produkter eller skriftligt er aftalt.
 3. De, i forbindelse med aftalen, af FitForMe B.V. fremskaffede design, skitser, tegninger, film, software og andre materialer eller (elektroniske) filer, forbliver ejendom af FitForMe B.V., uanset om de er stillet til rådighed for kunden eller tredjemand, med mindre andet er aftalt.
 4. Alle af FitForMe B.V. fremskaffede dokumenter, såsom design, skitser, tegninger, film, software, (elektroniske) filer, osv., er udelukket beregnet til at blive brugt af kunden og må ikke gengives, offentliggøres eller videregives til tredjemand uden forudgående samtykke fra FitForMe B.V., medmindre arten af fremskaffede dokumenter dikterer andet.
 5. FitForMe B.V. bevarer retten til at bruge viden, som er opnået ved gennemførelsen af opgaven, til andre formål i det omfang, der ikke videregives fortrolige oplysninger til tredjemand.
 6. Alt på FitForMe B.V.'s hjemmesiden er FitForMe B.V.' ejendom og må ikke reproduceres eller videregives uden skriftlig tilladelse fra FitForMe B.V.

Artikel 16 - Ansvar 1. Hvis der er mangler ved produkterne, som er leveret af FitForMe B.V., er FitForMe B.V. ansvar overfor kunden begrænset til det, som er angivet under "Garanti" i disse betingelser.
 2. Når producenten af et defekt produkt er ansvarlig for følgeskader, er FitForMe B.V.'s ansvar begrænset til ombytning af produktet eller refundering af købsprisen.
 3. Uanset ovenstående er FitForMe B.V. ikke ansvarlig, hvis skaden skyldes forsæt og/eller grov uagtsomhed og/eller culpøs handling, eller uforsigtig eller uretmæssig brug af kunden.
 4. De, i disse betingelser, indeholdte begrænsninger vedr. ansvar for direkte skade gælder ikke, hvis skaden skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra FitForMe B.V. eller FitForMe B.V.'s underordnede. (Se også: Artikelforklaring under 10)

Artikel 17 - Force majeure 1. Parterne er ikke forpligtet til at opfylde sine forpligtelser, hvis de er forhindret på grund af en omstændighed, der ikke skyldes uagtsomhed, eller i kraft af loven, en retshandling eller de generelt gældende opfattelser.
 2. Force majeure forstås i disse generelle betingelser i tillæg til, hvad der er inkluderet i lovgivning og retspraksis, som alle eksterne årsager, planlagte eller uforudsete, som FitForMe B.V. ikke kan udøve indflydelse over, men som forhindrer FitForMe B.V. i at opfylde sine forpligtelser. Strejker i FitForMe B.V.'s virksomhed er inkluderet heri.
 3. FitForMe B.V. har også ret til at påberåbe sig force majeure, hvis omstændigheden, som forhindrer (yderligere) opfyldelse, opstår efter, at FitForMe B.V. burde have opfyldt sin forpligtelse.
 4. Parterne kan udsætte sine forpligtelser i henhold til aftalen i den periode, force majeure vare ved. Hvis denne periode varer længere end to måneder, kan parterne opsige aftalen uden nogen forpligtelse til at betale erstatning til den anden part.
 5. For så vidt FitForMe B.V. allerede delvist har opfyldt sine forpligtelser i henhold til aftalen, eller vil kunne opfylde dem, og der tilfalder det opfyldte eller det, der vil blive opfyldt, særskilt værdi, har FitForMe B.V. ret til separat at fakturere det allerede opfyldte eller det, der vil blive opfyldt. Kunden er forpligtet til at betale denne faktura, som hvis det var en særskilt aftale. (Se også: Artikelforklaring under 11)

Artikel 18 - Tvister 1. Dommeren på hjemstedet for FitForMe B.V. har enekompetence til at behandle tvister, medmindre dommeren ved laveste retsinstans har bemyndigelse. Ikke desto mindre har FitForMe B.V ret til at fremlægge tvisten for den i henhold til loven bemyndigede dommer.
 2. Parterne vil først appellere til domstolen, når de selv har gjort det yderste for at bilægge en tvist. (Se også: Artikelforklaring under 12)

Artikel 19 - Gældende lov 1. Enhver aftale mellem FitForMe B.V. og kunden er underlagt hollandsk lov. De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb er udtrykkeligt udelukket.
 2. I tilfælde af fortolkning af indholdet og omfanget af disse generelle betingelser, er den hollandske udgave gældende.

Artikel 20 - Betingelsernes ændring, fortolkning og sted 1. 1. Disse betingelser er indleveret til Handelskammeret i Rotterdam, Holland.
 2. I tilfælde af fortolkning af indholdet og omfanget af disse generelle betingelser, er den hollandske udgave gældende.
 3. Gældende er den sidste registrerede version eller den gældende version på tidspunktet for indgåelsen af aftalen.

Ansvarfraskrivelse

FitForMe B.V. er sig fuldt bevidst om sin pligt til at levere de mest pålidelige oplysninger Ikke desto mindre kan FitForMe B.V. ikke påtage sig noget ansvar for fejl, der kan være indeholdt i oplysningerne. FitForMe B.V. påtager sig intet ansvar for følgerne af eventuelle handlinger foretaget på grundlag af sin hjemmeside.